Vismænd: Kraftigt opsving i gang

De tyske økonomiske vismænd opjusterer vækstskøn, men advarer mod overophedning. De ønsker bedre videreuddannelse – og en ensartet pris på CO2-udledning.

Af Uffe Gardel

Tysk økonomi er overophedet; væksten kommer op på to procent i år, og 2,2 procent til næste år. Det siger Sachverständigenrat, de fem tyske økonomiske vismænd, i deres årlige rapport, som onsdag blev afleveret til forbundskansler Angela Merkel.

I deres pressemeddelelse taler vismændene om “et kraftigt opsving” og advarer om, at væksten både i år og til næste år bliver højere end den potentielle vækst på 1,4 procent.

Også resten af Europa nyder godt af kraftig vækst, for vismændene forudsiger næsten samme vækst for euroområdet under ét.

Midt i buketten af roser gemmer der sig imidlertid også torne.

“Den tyske økonomi befinder sig i en tilstand af overophedning,” skriver vismændene og påpeger, at begrænsninger i produktionsapparatet og flaskehalse på arbejdsmarkedet allerede i 2018 forventes at lægge en dæmper på væksten.

 

Kilde: Sachverständigenrat

Mere specifikt advarer vismændene om, at det tyske produktionsapparat allerede arbejder meget tæt på maksimum, og at mangel på kvalificeret arbejdskraft et et stigende problem i flere og flere sektorer. Situationen for den tyske økonomi ligner på mange måder den danske, og anvisningerne fra de økonomiske vismænd er i lange stræk ikke ulig de løsninger, som den danske regering og de danske vismænd har fokuseret på, senest i efterårsrapporten 2017 fra det danske vismandsråd.

Et kernepunkt i rådets forslag er udviddelse og opgradering af arbejdsudbuddet. Det tyske vismandsråd peger på videre- og efteruddannelse, særligt indenfor IT, som et centralt aspekt at investere i, ligesom der efterspørges politiske tiltag, som kan styrke tilgangen af kvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Livslang læring og bedre lovmæssige rammer til kombination af familie og arbejdsliv anbefales også som midler til at få flere kvinder og ældre ud på arbejdsmarkedet, ligesom en gradvis hævelse af pensionsalderen indgår i rådets katalog af forslag.

“Herudover bør fokus være på reduktion af langtidsarbejdsløsheden og på integration af anerkendte asylansøger på det tyske arbejdsmarked,” sagde vismandsrådet i sin rapport.

Stort overskud i vente

Hvis de gode væksttakster skal fastholdes og udbygges i de kommende år, skal den kommende tyske regering, som der lige nu forhandles om sammensætningen af i Berlin, benytte de gunstige makroøkonomiske vinde og sit økonomiske råderum på at fremtidssikre den tyske økonomi og erhvervslivet, sagde rådet og advarede i samme åndedrag mod at forcere fordelingspolitikken eller slække finanspolitikken ved forhøjelser af statens udgifter.

I år ventes Tyskland at notere et rekordhøjt overskud på statsfinanserne på hele 31,5 milliarder euro på grund af højere skatteindtægter. Hvis væksten skal fastholdes fremefter, bør regeringen undgå at forcere fordelingspolitikken og hæve statens udgifter, men i stedet give overskuddet tilbage til borgerne gennem målrettede skatte og afgiftslettelser med henblik på at dæmpe lønudviklingen, styrke arbejdsudbuddet og investeringer i opgradering og udviddelse af produktionsapparatet, mener rådet.

Dette er reformforslagene

Vismændene foreslår derfor, hvad de kalder en række “vækstvenlige reformer”. Hovedpunkterne er:

  • En skattereform, som justerer progressionsgrænserne og dermed afskaffer den såkaldt “kolde progression”, samtidig med at solidaritetsbidraget – “skatten på skat” – gradvist afskaffes
  • Arbejdsløshedsforsikringsbidraget skal sænkes med 0,5 procentpoint
  • Bedre uddannelse og videreuddannelse af arbejdskraften
  • En digitaliseringskommission skal fjerne “innovationshæmmende regulering”
  • Prisen på at udlede CO2 skal være ens i hele økonomien
  • Markedsmekanismen skal generelt bruges mere i klima- og energipolitikken i stedet for detailregulering

Det sidste punkt er politisk særdeles kontroversielt. Vismændenes synspunkt er, at man skal overlade det til aktørerne at afgøre, hvor det giver mest mening at spare CO2 i stedet for den nuværende detailstyring. Det gælder “især for energirenovering af bygningsmassen,” skriver de.

“Med (…) et ensartet prissignal bliver det overladt til decentrale aktører at afgøre, hvilken rolle det er fornuftigt at lade bygningssanering spille i emissionsbekæmpelsen. Empiriske studier peger i retning af, at subventioner til fremme af bygningsrenovering  er præget af et betydeligt dødvægtstab (dvs. at man giver støtte til noget, som alligevel ville være blevet gjort, red.).”

Endelig advarer vismændene om, at Den Europæiske Centralbanks lempelige pengepolitik for Tyskland er blevet et problembarn, der er skubber til den truende økonomiske overophedning og udgør en voksende risiko for finansiel ustabilitet i eurozonen. Under krisen har ECB pumpet billige penge ud for at holde en hånd under væksten og inflationen, og i foråret 2015 udviddede centralbanken værktøjskassen med storstilede opkøb af europæiske statsobligationer for at støtte euroen og svagere eurostaters evne til at  skuldre deres gældsbyrder. I oktober i år blev det besluttet at halvere opkøbstaksten til 30 milliarder euro pr. måned, men opkøbsprogrammet blev samtidig forlænget frem til i hvert fald september næste år med mulighed for at forlænge. Det er langtfra nok, mener vismændene. ECB bør “offentliggøre en strategi for pengepolitisk normalisering og afslutte opkøbsprogrammet tidligere,” sagde de i en udtalelse.

Balancen med fordelingspolitik

Rapporten kommer på et optimalt tidspunkt til at øve indflydelse på de igangværende forhandlinger om et kommende regeringsgrundlag. Ved overrækkelsen af rapporten i Berlin viste Bundeskansler Angela Merkel sig imødekommende overfor rapportens konklusioner.

“Det er i hvert fald korrekt, at vi skal være opmærksomme på at gøre den økonomiske politik fremtidsorienteret,” sagde Merkel ifølge nyhedsagenturet Reuters. Hun påpegede imidlertid også, at det kan være svært at komme igennem med strukturreformer, når økonomien boomer, staten har overskud, og fokus i højere grad er på fordelingspolitik.

“Her er det vores opgave at finde den rigtige balance,” sagde Merkel under en pause i koalitionsforhandlingerne mellem Merkels CDU, CSU, FDP og De Grønne.

Sachverständigenratprognose 2017